Όροι και Προϋποθέσεις

Χρήση πληροφοριών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σεβόμενοι τα προσωπικά σας στοιχεία, διατηρούμε τις ατομικές σας πληροφορίες σε ένα ασφαλές κεντρικό σύστημα. Η Viopol προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται στο Χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις συνθήκες και τις γνωστοποιήσεις - σημειώσεις που εμπεριέχονται σε αυτήν. Από τη στιγμή της προσβάσεως και χρήσης από το Χρήστη της ιστοσελίδας, θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης - σύμφωνα με το Νόμο Αρ. 2472/97- έχει παράσχει την άδεια του για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία παραμένουν στη διάθεση της εταιρίας Viopol καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Viopol  έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από το newsletter της Viopol, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.