+30 694 742 9747     info@viopol.com

Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις πωλήσεων της εταιρείας ΒΙΟΠΟΛ A.E. διέπουν και εφαρμόζονται, και συμπεριλαμβάνονται, σε όλες τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων – ακόμη και τις μελλοντικές- από τη ΒΙΟΠΟΛ στους πελάτες της, εκτός αντίθετης ρητής και έγγραφης συμφωνίας των μερών. Η υποβολή Παραγγελίας Αγοράς από Πελάτη συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων. 

Οι Όροι και Προϋποθέσεις πώλησης ή άλλοι όροι και προϋποθέσεις του πελάτη δεν είναι δεσμευτικοί για τη ΒΙΟΠΟΛ, ακόμη και αν δεν υφίσταται ρητή αντίρρηση προς αυτούς ή σαφής αντίθεση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η Παραγγελία Αγοράς από τον Πελάτη που περιλαμβάνει τον τύπο του προϊόντος, την ποσότητα και τις προδιαγραφές του, θεωρείται ως πρόταση για σύναψη σύμβασης δεσμευτική για τον Πελάτη. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΒΙΟΠΟΛ να αποδεχτεί την Παραγγελία Αγοράς, αποστέλλοντας στον Πελάτη την επιβεβαίωσή της (Επιβεβαίωση Παραγγελίας Αγοράς), περιλαμβάνουσα την ημερομηνία αποστολής, την τιμή πώλησης και οποιουσδήποτε άλλους ειδικούς όρους διέπουν την συγκεκριμένη Παραγγελία.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, η Παραγγελία Αγοράς του πελάτη και η Επιβεβαίωση Παραγγελίας Αγοράς συνιστούν ενιαίο σύνολο – τη σύμβαση- το οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοιο.
Σε περίπτωση τμηματικής αποστολής, κάθε αποστολή θεωρείται ως ξεχωριστή σύμβαση. Μετά την Επιβεβαίωση Παραγγελίας Αγοράς, ουδεμία τροποποίηση της σύμβασης είναι έγκυρη, εκτός αν είναι έγγραφη και συμφωνηθείσα και από τα δύο Μέρη.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας, η ΒΙΟΠΟΛ παραδίδει ex works (EXW INCOTERMS 2020) «εγκαταστάσεις ΒΙΟΠΟΛ» κατά το συμφωνημένο χρόνο. Δηλώσεις της ΒΙΟΠΟΛ σχετικά με τις ώρες παράδοσης γίνονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, χωρίς να είναι δεσμευτικές, και οι ημερομηνίες και τα προγράμματα παράδοσης ορίζονται με βάση την πραγματική και έγκαιρη παραλαβή των πρώτων υλών σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εκτός αντίθετης συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη παράδοση είναι δυνατή μόνο εφόσον ο Πελάτης τηρεί όλες του τις υποχρεώσεις προς την ΒΙΟΠΟΛ.

Αν ο Πελάτης δεν παραλάβει την έτοιμη παραγγελία, μέρος ή τμήμα αυτής, η ΒΙΟΠΟΛ έχει το δικαίωμα να εκδώσει τιμολόγιο για τα παρεχόμενα προϊόντα και να τα αποθηκεύσει, με έξοδα και με κίνδυνο του Πελάτη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το κόστος αποθήκευσης ανέρχεται για κάθε μήνα σε 1,5% επί της συμβατικής αξίας των εν λόγω προϊόντων , χωρίς να θίγονται άλλες αξιώσεις της ΒΙΟΠΟΛ για περαιτέρω αποζημίωση.

Αν ο πελάτης καθυστερεί την παραλαβή παραπάνω από ένα (1) μήνα , τα προϊόντα θα θεωρούνται εγκαταλελειμμένα και η ΒΙΟΠΟΛ έχει το δικαίωμα είτε να τα παραδώσει, είτε να τα καταστρέψει, είτε να τα επαναπωλήσει με έξοδα του Πελάτη.

Ο Πελάτης οφείλει να παρέχει στον Τόπο Παράδοσης και με δικά του έξοδα επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό και χειρωνακτική εργασία για την φόρτωση των Προϊόντων, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Στις περιπτώσεις που πρέπει να μεταφερθούν επικίνδυνα προϊόντα, ο Πελάτης υποχρεούται να ορίζει ή να προσλαμβάνει οδηγούς εκπαιδευμένους σύμφωνα με το ADR και κατόχους εγκύρου διπλώματος ADR. Το οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα για να μεταφέρουν επικίνδυνα προϊόντα. Στις περιπτώσεις αυτές , ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τις ορθές δηλώσεις στα έγγραφα της παραγγελίας, την ορθή επίθεση ετικετών στο φορτίο και την κατοχή των απαιτούμενων εγγράφων μεταφοράς , καθώς και για την πιστοποίηση του οχήματος σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πελάτη ή του μεταφορέα του με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους, η ΒΙΟΠΟΛ διατηρεί το δικαίωμά της να αρνηθεί την παράδοση των προϊόντων, χωρίς να ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία και έξοδα του Πελάτη και εφαρμόζεται η δεύτερη παράγραφος του παρόντος όρου. Η παράδοση νοείται ότι έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΒΙΟΠΟΛ. Η μεταφορά του τίτλου και των κινδύνων θα λαμβάνει χώρα κατά την παράδοση, μόλις ο Πελάτης αποδεχτεί τα αγαθά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία πληρωμής.

ΤΙΜΕΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων συμφωνούνται σε Ευρώ. Όλες οι τιμές συμφωνούνται σε καθαρές τιμές πώλησης και δεν συμπεριλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος καταβάλλεται επιπρόσθετα από τον Πελάτη στο οριζόμενο από τον εφαρμοστέο νόμο ποσό. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι Παραγγελίες αγοράς προπληρώνονται και ο Πελάτης φέρει όλα τα επιπλέον έξοδα ναύλου, τα επιπλέον του συνήθους κόστους έξοδα συσκευασίας, τα δημόσια τέλη (περιλαμβανομένων παρακρατούμενων φόρων) και τους δασμούς.

Σε περίπτωση πώλησης με πίστωση, η ΒΙΟΠΟΛ έχει δικαίωμα να χρεώνει τόκο υπερημερίας σε ληξιπρόθεσμα ποσά από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα, στο ποσοστό που ορίζεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

Αν η πληρωμή του τιμήματος ή οποιουδήποτε μέρους αυτού δεν γίνεται κατά την ημέρα πληρωμής, η ΒΙΟΠΟΛ έχει επίσης το δικαίωμα να α) ζητήσει προκαταβολή πριν την παράδοση σχετικά με όσα προϊόντα δεν έχουν προηγουμένως παραδοθεί , β) να αρνηθεί να προβεί στην παράδοση μη παραδομένων προϊόντων χωρίς να φέρει κανενός είδους ευθύνη απέναντι στον Πελάτη για την μη παράδοση ή για την καθυστέρηση στην παράδοση, γ) να τερματίσει τη σύμβαση. Ο Πελάτης δεν δύναται να παρακρατά ή να συμψηφίζει οφειλόμενες πληρωμές με δικές του ανταπαιτήσεις.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Τα προϊόντα της ΒΙΟΠΟΛ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές εφαρμογές. Συνεπώς, ο Πελάτης οφείλει να διεξάγει τις δικές του ανεξάρτητες έρευνες και εκτιμήσεις, βάσει των προδιαγραφών του και των όρων χρήσης. Τα προϊόντα μπορούν να πωληθούν με προηγούμενη παράδοση δείγματος. Η ΒΙΟΠΟΛ εγγυάται ότι τα παρεχόμενα προϊόντα δια του παρόντος θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη που συμπεριλαμβάνονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας Αγοράς. Οι υποχρεώσεις και ευθύνες της ΒΙΟΠΟΛ εξ αυτής της εγγύησης περιορίζονται στην αντικατάσταση των προϊόντων αυτών που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Πελάτη. Η ΒΙΟΠΟΛ δεν ευθύνεται για ζημίες ή οποιαδήποτε απώλεια ή έξοδο γενόμενο από τον Πελάτη ως συνέπεια της χρήσης ή της ανικανότητας χρήσης των παρεχόμενων προϊόντων δια του παρόντος.

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΒΑΡΟΥΣ ‘Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Οι τιμολογημένες ποσότητες τις ΒΙΟΠΟΛ πρέπει να γίνονται αποδεκτές , εκτός αν η διαφορά μεταξύ της τιμολογημένης ποσότητας και της ειλημμένης από τον Πελάτη ποσότητας ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από το 1%. Σε τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη ΒΙΟΠΟΛ, υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα για τον ισχυρισμό του, και τα μέρη θα διορίσουν ανεξάρτητο ζυγιστή.

Ουδείς ισχυρισμός για έλλειμμα βάρους ή ελάττωμα θα γίνεται αποδεκτός από τη ΒΙΟΠΟΛ, εκτός αν υποβάλλεται εγγράφως και μέσα σε επτά (7) ημέρες από την παράδοση. Τα προϊόντα θεωρείται ότι έγιναν αποδεκτά αν δεν υποβληθούν ισχυρισμοί εντός της ανωτέρω αναφερθείσας χρονικής περιόδου των επτά (7) ημερών. Η υποχρέωση του Πελάτη να πληρώσει δεν αναστέλλεται, ακόμη και στην περίπτωση που παρουσιάστηκαν θεμιτοί ισχυρισμοί σε σχέση με ειλημμένα προϊόντα.

Η ευθύνη της ΒΙΟΠΟΛ για ελαττώματα σε παραδομένα προϊόντα αποκλείεται ρητά στις περιπτώσεις α) αναπόφευκτου λάθους με βάση τις σύγχρονες τεχνικές γνώσεις και β) υπαίτια ή ανυπαίτια άγνοια από την πλευρά του Αγοραστή, ή αν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται από τον Πελάτη με τρόπο μη σύμφωνο με την απαραίτητη επιστημονική γνώση ή με τα τεχνικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στα δελτία τεχνικών προδιαγραφών και δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. Κανένα προϊόν δεν επιστρέφεται στην ΒΙΟΠΟΛ χωρίς την άδεια της και χωρίς τις οδηγίες φόρτωσής της. Κάθε επιστροφή στην ΒΙΟΠΟΛ πρέπει να γίνεται στην αρχική συσκευασία και σε καλή κατάσταση. Η παρουσία ελαττωμάτων σε ξεχωριστό μέρος/τμήμα της παραγγελίας δεν δίνει το δικαίωμα στον Πελάτη να αρνηθεί όλο το φορτίο.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει όλη ή μέρος της Παραγγελίας Αγοράς, χωρίς χρέωση ή ποινή, εκτός αντίθετης συμφωνίας. Η ΒΙΟΠΟΛ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία αγοράς χωρίς να ευθύνεται σε περίπτωση α) αναστολής πληρωμών ή μειωμένης αξιοπιστίας του Πελάτη και σε κάθε περίπτωση που διακινδυνεύεται η αποτελεσματική διεξαγωγή της συναλλαγής, β) σε περίπτωση έλλειψης του παραγγελθέντος προϊόντος , υπό τον όρο ότι η ΒΙΟΠΟΛ έχει έγκαιρα ενημερώσει τον πελάτη για την έλλειψη αυτή.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση πώλησης με πίστωση του τιμήματος, η ΒΙΟΠΟΛ παρακρατά την κυριότητα των προϊόντων μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος από τον Πελάτη. Η ανάκτηση των εμπορευμάτων από τη ΒΙΟΠΟΛ σε μία τέτοια περίπτωση δεν αποκλείει το δικαίωμά της για περαιτέρω αποζημίωση.

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο Πελάτης αναλαμβάνει να κρατήσει αυστηρά απόρρητη οποιαδήποτε τεχνική, επιστημονική, εμπορική ή άλλη πληροφορία σχετιζόμενη με την παραγγελία και με την ΒΙΟΠΟΛ η οποία χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική ή η οποία, με βάση την φύση της ή την φύση των στοιχείων της, θα έπρεπε εύλογα να αντιμετωπίζεται ως απόρρητη. Ο Πελάτης πρέπει να απέχει από το να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και πρέπει να διασφαλίζει ότι οι προστηθέντες και οι εντολοδόχοι του, προμηθευτές και υπεργολάβοι πράττουν ομοίως. Ο Πελάτης πρέπει να απέχει από το να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη συνταγή, τεχνικά δεδομένα και δεδομένα ασφαλείας και τις προδιαγραφές των προϊόντων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΒΙΟΠΟΛ. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, με δικά του έξοδα, αμέσως μόλις του ζητηθεί εγγράφως από τη ΒΙΟΠΟΛ να επιστρέψει ή, εφόσον το ζητήσει η ΒΙΟΠΟΛ, να καταστρέψει όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα αντίγραφά τους που βρίσκονται στην κατοχή ή στον έλεγχό του και να εξασφαλίσει ότι κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο Πελάτης αποκάλυψε τις εμπιστευτικές πληροφορίες οφείλει να κάνει το ίδιο. Ανεξαρτήτως της επιστροφής ή της καταστροφής των εμπιστευτικών πληροφοριών, ο Πελάτης θα συνεχίσει να δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου αορίστως.

Η ΒΙΟΠΟΛ εξακολουθεί να είναι αποκλειστικός δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη ΒΙΟΠΟΛ πριν από την σχετική παραγγελία αγοράς, και συγκεκριμένα επί οποιωνδήποτε στοιχείων, εγγράφων, δικαιωμάτων και πληροφοριών που εμπιστεύεται στον Πελάτη για τους σκοπούς της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, τεχνογνωσίας, διαδικασιών , μεθόδων, τύπων, τεχνικών δεδομένων και δεδομένων ασφαλείας, υπολογισμών κ.α.. Εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας, η ΒΙΟΠΟΛ δεν παρέχει στον Πελάτη άδεια επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ούτε του επιτρέπει τη χρήση αυτών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Όλες οι παραγγελίες ή άλλα μέσα παραγγελίας και οι συνέπειές τους, οποιεσδήποτε και αν είναι αυτές, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αν προκύψει διαφορά ανάμεσα στα μέρη σχετικά με παραγγελία ή άλλα μέσα παραγγελίας και/ή τις συνέπειές τους και εφόσον δεν δύνανται να την επιλύσουν εξωδικαστικά, η διαφορά θα αρθεί ενώπιον της Ελληνικής δικαιοδοσίας και ενώπιον των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Παραγγελία Αγοράς υπόκειται στη συλλογή προσωπικών δεδομένων του Πελάτη από τη ΒΙΟΠΟΛ όταν η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων αποτελεί προαπαιτούμενο για την διεξαγωγή της επαγγελματικής σχέσης ή για την πλήρωση νομίμων υποχρεώσεων. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι αντικείμενο επεξεργασίας , να αποθηκεύονται και να αρχειοθετούνται από την ΒΙΟΠΟΛ, και να μοιράζονται σε τρίτα μέρη , στο πλαίσιο ικανοποίησης νομικού και νόμιμου σκοπού από τη ΒΙΟΠΟΛ ή από το τρίτο μέρος στο οποίο θα αποκαλυφθούν τα δεδομένα , ειδικότερα σε σχέση με την διαχείριση του αρχείου πελατών, την διαχείριση συμφωνιών ,τα προβλεπόμενα των υπηρεσιών πελατών, την διαχείριση της επαγγελματικής σχέσης , την ανίχνευση, την πρόληψη την αντιμετώπιση απάτης, στατιστικές έρευνες, αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου, την διαχείριση διαφορών και την αποπληρωμή χρέους, και την πληρωμή υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που αποκαλύπτονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΒΙΟΠΟΛ για τους σκοπούς της ευθείας διαφήμισης (καμπάνιες πωλήσεων, προσωποποιημένη διαφήμιση κ.α.) , προκειμένου να ενημερώσει τον Πελάτη για τις δραστηριότητές της , τα προϊόντα και τις υπηρεσίες , εκτός αν το εν λόγω πρόσωπο ενίσταται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για την δημιουργία προφίλ ή για ευθεία διαφήμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η πολιτική προσωπικών δεδομένων της ΒΙΟΠΟΛ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας , στο www.viopol.com

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Οποιαδήποτε αποτυχία στην απόδοση από οποιοδήποτε μέρος δεν συνιστά δυνάμει του παρόντος υπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης ούτε δίνει λαβή για οποιαδήποτε αξίωση για ζημίες ή οτιδήποτε, εφόσον, και στο βαθμό που, προκαλείται από μια συμπεριφορά, ένα συμβάν ή γεγονός που ευλόγως εκφεύγει της δυνατότητας ελέγχου, και που δεν είναι αποτέλεσμα πταίσματος του μέρους που αξιώνει την προστασία αυτού του όρου (ένα γεγονός «Ανωτέρας Βίας» ), περιλαμβάνοντας ,χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά, τα εξής: ασυνήθιστα σοβαρές καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, καραντίνα, αποκλεισμός, εργατικές διαφορές, απεργίες, κυβερνητική εξουσία, πόλεμος , σαμποτάζ, εκρήξεις, επιδημίες, κεραυνοί, διαταγές, στάση, εμφύλια σύγκρουση, αδυναμία εφοδιασμού από τις συνήθεις πηγές ή άλλα παρεμφερή γεγονότα. Με την εκδήλωση οποιουδήποτε γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το επηρεαζόμενο μέρος οφείλει α) να ενημερώσει αμέσως το έτερο μέρος για το συγκεκριμένο συμβάν και β) να καταβάλει επιμελώς κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες οποιουδήποτε τέτοιου γεγονότος Ανωτέρας Βίας στην παραγωγή των προϊόντων ή στην πληρωμή των προϊόντων, αναλόγως με την εκάστοτε περίπτωση, και να αποκαταστήσει την ικανότητα του μέρους αυτού να αποδώσει δυνάμει του παρόντος.

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Αν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι σε οποιοδήποτε μέτρο άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος , ο όρος αυτός πρέπει να θεωρείται ως μη γεγραμμένος στο βαθμό της ακυρότητας ,της παρανομίας ή του ανεφάρμοστου ⋅ όλοι οι λοιποί όροι παραμένουν με πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι παρόντες όροι παρέχονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ανακολουθίας, υπερισχύει η αγγλική εκδοχή.

ΒΙΟΠΟΛ Α.Χ.Β.Ε.

Δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας